Környék km | Rendezés:   Infobuborék

Közösségi és Tájház (tájház)

2851 Környe, Alkotmány u 78
Telefon: 34/473–091
Leírás

Kör­nye Közös­ségi és Táj­há­zát fél évig tartó, s 20 mil­lió forint értékű fel­újí­tás után 2008. július 11-én avat­ták fel ünne­pé­lyes kere­tek között.

A rekonst­ruk­ci­ó­ról 2006-ban, az akkori pol­gár­mes­ter, Hor­váth Mik­lós† vezette képviselő-testület hatá­ro­zott, majd követ­ke­zett a meg­va­ló­sí­tás, immá­ron a falu követ­kező veze­té­sé­nek feladataként.

A köz­ség új intéz­mé­nyé­nek a dön­tés­ho­zók fon­tos sze­re­pet szán­tak, hiszen egy­részről meg kell őriz­nie Kör­nye messzire nyúló múlt­ját, más­részről hozzá kell járul­nia ahhoz, hogy az itt élő embe­rek­nek a „Kör­nye” szó való­ban szű­kebb hazá­ju­kat jelentse.

A táj­ház tel­jen meg emlé­kek­kel, melyek újra életre kel­nek, a közös­ségi ház pedig tel­jen meg élet­tel, ame­lyek szép emlékké vál­nak – ezt kívánta az ava­tó­ün­nep­sé­gen Beke László pol­gár­mes­ter, hiszen a táj­ház fel­adata Kör­nye múlt­já­nak megőr­zése, kiemel­ten a köz­ségbe a XVIII. szá­zad­ban bete­le­pí­tett német ajkú lakos­ság tör­té­nel­mére, tár­gyi emlé­ke­i­nek bemu­ta­tá­sára, míg a közös­ségi ház a tele­pü­lé­sen élők tár­sa­dalmi éle­té­hez biz­to­sít szín­te­ret, legyen az önkor­mány­zati, intéz­mé­nyi, csa­ládi ese­mény, osz­tály­ta­lál­kozó vagy egy cég kisebb rendezvénye.

A közös­ségi ház bér­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban a pol­gár­mes­teri hiva­tal­ban lehet érdeklődni a 34 573100-as telefonszámon.

1 számú mell Tájház-bérlési-kérelem Közös­ségi és Táj­ház – Alkot­mány u. 78.

A ház­ból tele­pí­tet­ték ki 1947. augusz­tus 27-én Beck Ist­vánt és csa­lád­ját, így a táj­ház­ban meg­ta­lál­ha­tók a kora­beli fény­ké­pek, s az a zsák is, mely­ben ingó­sá­ga­i­kat vit­ték maguk­kal a kite­le­pí­tés­kor. Eze­ket a tár­gyi emlé­ke­ket a csa­lád bocsá­totta az önkor­mány­zat rendelkezésére.

A kite­le­pí­tés után, a kény­szerű lakos­ság­csere során a Fel­vi­dékről szár­mazó Gás­pár csa­lád köl­tö­zött a házba. Mivel a házas­pár leszár­ma­zot­tak nél­kül hunyt el, halá­luk után a ház az önkor­mány­zat tulaj­do­nába került.

A táj­ház épü­lete a magyar­or­szági német­ségre jel­lemző beépí­tett­ségi for­mát mutatja be a hosszú főépü­let­tel, a vele szem­ben álló kis épü­let­tel és a tel­ket hátul záró, kereszt­ben épí­tett pajtával.

A ház egy jel­leg­ze­tes három­osz­tatú paraszt­ház, nyi­tott oldalú „gang­gal”. A hagyo­má­nyos paraszt­ház­ban a falu lakos­sága által ado­má­nyo­zott régi sváb búto­rok­kal és tár­gyak­kal ren­dez­ték be a szo­bát, kony­hát, vala­mint az öre­gek által lakott, úgy­ne­ve­zett „Alterteil”-t. A falon és a szek­rény­ben a sváb népi vise­let tekint­hető meg.

A kiál­lí­tás tár­gyai mind ere­de­tiek, egy­kor nagy­apák és nagy­ma­mák használták.

A ház oldal­be­já­rat­tal köze­lít­hető meg az udvar­ról, a nyi­tott gan­gon át, amelyről a kony­hába jutunk, ahol a csa­lád élete nagy részét töl­tötte, ahol a házi­mun­ká­kat végezték.

A kora­beli búto­rok­kal beren­de­zett első szoba szin­tén a kör­nyei német­ség éle­tébe ad bete­kin­tést. Eze­ket a tár­gya­kat a helyi sváb­ság a min­den­napi élete során használta.

A hátsó szo­bá­ban kiál­lí­tott hasz­ná­lati tár­gyak és mun­ka­esz­kö­zök azok­ról a mes­ter­sé­gekről, fog­lal­ko­zá­sok­ról adnak képet, ame­lyet elő­de­ink a földmű­ve­lés mel­lett, a min­den­na­pok során végez­tek. Ebből a szo­bá­ból nyí­lik a ház alatti pince, amely­nek bejá­rata koráb­ban az udvar felől volt. Ennek egyik üre­gé­ben állí­tó­lag embe­re­ket búj­tat­tak a nehéz időkben.

A főépü­let­tel szem­közt talál­ható kis­ház az idő­sebb kor­osz­tály sze­rény haj­léka volt. „Alterteil”-nak hív­ták, és ami­kor a csa­lád fia vagy lánya új csa­lá­dot ala­pí­tott, az idő­sebb gene­rá­ció ide húzó­dott vissza.

A paj­tá­ban a több­sé­gé­ben mező­gaz­da­sági mun­kák­hoz szük­sé­ges szer­szá­mok, esz­kö­zök találhatók.

A Táj­ház elő­ze­tes idő­pont egyez­te­tés alap­ján láto­gat­ható, amennyi­ben sze­retné meg­te­kin­teni, kér­jük hívja a 34/473–091-es tele­fon­szá­mot.

 

 

 

 

Ha észrevétele van a megjelenő adatokkal kapcsolatban, aktuálisabb vagy bővebb információt tud a helyszínről, kérjük küldje el nekünk az alábbi szövegmező segítségével.
A beküldött észrevételeket kollégáink feldolgozzák és az észrevételek alapján módosítják az adatlapot. Maga a beküldött üzenet a lapon nem jelenik. meg!
Amennyiben visszajelzést szeretne, kérjük, hogy az üzenetben hagyja meg elérhetőségeit.
Adatait az adatkezelési szabályzatunk alapján bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek nem adjuk ki.
Címlap
Előző oldal
Lap tetejére
Lista eleje

Technikai kérdések

Üzlet

Adataim

  • Bejelentkezés
  • Regisztráció
  • Belépés/regisztráció facebook-kal
©2019 Minden jog fenntartva | szallas@szallashegyek.hu | +36 70 603 3312
Börzsöny szállásBörzsöny vendéglátásBörzsöny látnivalóBörzsöny programBörzsöny szolgáltatásBörzsöny túraBörzsöny közlekedésBörzsöny helyi termékBörzsöny szabadidőBörzsöny erdei iskolaBörzsöny csapatépítésPilis szállásPilis vendéglátásPilis látnivalóPilis programPilis szolgáltatásPilis túraPilis közlekedésPilis helyi termékPilis szabadidőPilis erdei iskolaPilis csapatépítésCserhát szállásCserhát vendéglátásCserhát látnivalóCserhát programCserhát szolgáltatásCserhát túraCserhát közlekedésCserhát helyi termékCserhát szabadidőCserhát erdei iskolaCserhát csapatépítésGerecse szállásGerecse vendéglátásGerecse látnivalóGerecse programGerecse szolgáltatásGerecse túraGerecse közlekedésGerecse helyi termékGerecse szabadidőGerecse erdei iskolaGerecse csapatépítésVértes szállásVértes vendéglátásVértes látnivalóVértes programVértes szolgáltatásVértes túraVértes közlekedésVértes helyi termékVértes szabadidőVértes erdei iskolaVértes csapatépítésBükk szállásBükk vendéglátásBükk látnivalóBükk programBükk szolgáltatásBükk túraBükk közlekedésBükk helyi termékBükk szabadidőBükk erdei iskolaBükk csapatépítésMátra szállásMátra vendéglátásMátra látnivalóMátra programMátra szolgáltatásMátra túraMátra közlekedésMátra helyi termékMátra szabadidőMátra erdei iskolaMátra csapatépítésMecsek szállásMecsek vendéglátásMecsek látnivalóMecsek programMecsek szolgáltatásMecsek túraMecsek közlekedésMecsek helyi termékMecsek szabadidőMecsek erdei iskolaMecsek csapatépítésVelencei tó szállásVelencei tó vendéglátásVelencei tó látnivalóVelencei tó programVelencei tó szolgáltatásVelencei tó túraVelencei tó közlekedésVelencei tó helyi termékVelencei tó szabadidőVelencei tó erdei iskolaVelencei tó csapatépítésBalaton szállásBalaton vendéglátásBalaton látnivalóBalaton programBalaton szolgáltatásBalaton túraBalaton közlekedésBalaton helyi termékBalaton szabadidőBalaton erdei iskolaBalaton csapatépítés