Környék km | Rendezés:   Infobuborék

Vértes szabadidő

Csákvár ( sportpálya)

Csákvár ( szabadidőközpont)

Csákvár ( lovaglás)

Környe ( sportegyesület)

Toborzó

A Kör­nye SE Lab­da­rúgó Szak­osz­tá­lya után­pót­lás játé­ko­so­kat keres több kor­osz­tályba. Ha sze­ret­nél ver­seny­szerűen, csa­pat­ban focizni, vagy csak pró­bára ten­néd magad, akkor jelent­kezz bát­ran! A szak­osz­tály min­den 1999. január 1. és 2010. decem­ber 31. között szü­le­tett lányok és fiúk jelent­ke­zé­sét várja.

Érdeklődni Békefi Ale­xand­rá­nál lehet a bekefiszasza@gmail.com e-mail címen, vagy a 06 20 5644031-es tele­fon­szá­mon, illetve sze­mé­lye­sen a lab­da­rú­gó­pá­lyán ked­den, csü­tör­tö­kön 16 és 18, szer­dán, pén­te­ken 17 és 18 óra között

Környe ( könyvtár)

“Ked­ves Látogató!

A 39/2013. (V. 31.) a Könyv­tár­el­lá­tási Szol­gál­tató Rend­szer (KSZR) műkö­dé­séről szóló EMMI ren­de­let értel­mé­ben a József Attila Megyei és Városi Könyv­tár, vala­mint a tele­pü­lés önkor­mány­zata között lét­re­jött meg­ál­la­po­dás alap­ján, a József Attila Megyei és Városi Könyv­tár gon­dos­ko­dik a tele­pü­lés lakos­sá­gá­nak könyv­tári szol­gál­ta­tá­sok­kal tör­ténő ellá­tá­sá­ról a KSZR kere­tein belül. Ennek meg­va­ló­sí­tá­sára tele­pü­lé­sen­kénti lakos­ság­ará­nyú állami kiegé­szítő támo­ga­tás áll a Megyei Könyv­tár ren­del­ke­zé­sére, mely­ből a tele­pü­lési könyv­tár igé­nyei sze­rint doku­men­tu­mo­kat, tár­gyi –és dolgi esz­kö­zö­ket, vala­mint mini­mum évi négy, a könyv­tá­rat és az olva­sást nép­szerű­sítő ren­dez­vényt finan­szí­roz. A József Attila Megyei és Városi Könyv­tár Megyei Ellá­tási és Mód­szer­tani Osz­tály fel­adata a fenti és egyéb járu­lé­kos, illetve kiegé­szítő szol­gál­ta­tá­sok koor­di­ná­ci­ója. További infor­má­ció a rend­szer műkö­dé­séről a megyei KSZR honlapon.

Mór ( szabadidőközpont)

2002. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit Móron a térség lakossága és az idelátogató vendégek sport és kulturális igényeit kielégítő szabadidőközpont. Az épületegyüttes két fő részre: a sportcsarnokra, az uszodára, valamint a kiegészítő vendéglátó létesítményre osztható. 

Mór ( strand)

Fűtött medencék, homokos labdarúgó- és röplabdapálya, kosárlabdapalánk

Mór ( sportpálya)

A nyitott teniszpálya március 15-től november 15-ig várja az érdeklődőket. Kezdők részére teniszoktatás és teniszedzés is van. Teniszpályabérlés mindennap időkorlátozás nélkül, telefonos egyeztetéssel. XBody edzéslehetőség mindennap, időkorlátozás nélkül, telefonos egyeztetéssel.

Az alapítvány 1994 óta nyaranta másfél-két hónapon át hazai és nemzetközi művésztelepet szervez több műfajban, alkalmanként 15-20 hivatásos képző- és iparművész közreműködésével.

Mór ( mozi)

Időszakos vetítések a móri Régi moziban, 3D-ben is. A vetítések idejéről a honlapon lehet tájékozódni.

Mór ( könyvtár)

Felnőtt- és gyermekkönyvtár, folyóirat- és médiatár, helyismereti gyűjtemény

Mór ( farm)

Friss, vegyszermentes zöldségek

Szár ( színház)

Szár ( sportpálya)

Szár ( sportpálya)

Szár ( lovaglás)

Címlap
Előző oldal
Lap tetejére
Lista eleje

Technikai kérdések

Üzlet

Adataim

  • Bejelentkezés
  • Regisztráció
  • Belépés/regisztráció facebook-kal
©2024 Minden jog fenntartva | szallas@szallashegyek.hu | +36 70 603 3312
Börzsöny szállásBörzsöny vendéglátásBörzsöny látnivalóBörzsöny programBörzsöny szolgáltatásBörzsöny túraBörzsöny közlekedésBörzsöny helyi termékBörzsöny szabadidőBörzsöny erdei iskolaBörzsöny csapatépítésPilis szállásPilis vendéglátásPilis látnivalóPilis programPilis szolgáltatásPilis túraPilis közlekedésPilis helyi termékPilis szabadidőPilis erdei iskolaPilis csapatépítésCserhát szállásCserhát vendéglátásCserhát látnivalóCserhát programCserhát szolgáltatásCserhát túraCserhát közlekedésCserhát helyi termékCserhát szabadidőCserhát erdei iskolaCserhát csapatépítésGerecse szállásGerecse vendéglátásGerecse látnivalóGerecse programGerecse szolgáltatásGerecse túraGerecse közlekedésGerecse helyi termékGerecse szabadidőGerecse erdei iskolaGerecse csapatépítésVértes szállásVértes vendéglátásVértes látnivalóVértes programVértes szolgáltatásVértes túraVértes közlekedésVértes helyi termékVértes szabadidőVértes erdei iskolaVértes csapatépítésBükk szállásBükk vendéglátásBükk látnivalóBükk programBükk szolgáltatásBükk túraBükk közlekedésBükk helyi termékBükk szabadidőBükk erdei iskolaBükk csapatépítésMátra szállásMátra vendéglátásMátra látnivalóMátra programMátra szolgáltatásMátra túraMátra közlekedésMátra helyi termékMátra szabadidőMátra erdei iskolaMátra csapatépítésMecsek szállásMecsek vendéglátásMecsek látnivalóMecsek programMecsek szolgáltatásMecsek túraMecsek közlekedésMecsek helyi termékMecsek szabadidőMecsek erdei iskolaMecsek csapatépítésVelencei tó szállásVelencei tó vendéglátásVelencei tó látnivalóVelencei tó programVelencei tó szolgáltatásVelencei tó túraVelencei tó közlekedésVelencei tó helyi termékVelencei tó szabadidőVelencei tó erdei iskolaVelencei tó csapatépítésBalaton szállásBalaton vendéglátásBalaton látnivalóBalaton programBalaton szolgáltatásBalaton túraBalaton közlekedésBalaton helyi termékBalaton szabadidőBalaton erdei iskolaBalaton csapatépítés